Główna > Oferta szkoleniowa > Dialog motywujący

Dialog motywujący

O szkoleniu

Dialog motywujący, znany również jako rozmowa motywująca, to podejście terapeutyczne, które skupia się na wspieraniu zmiany i motywowania jednostki do osiągnięcia swoich celów. Jest to technika komunikacyjna, która jest stosowana w wielu dziedzinach, takich jak terapia, coaching, doradztwo, psychologia, zdrowie publiczne, zarządzanie, edukacja i wiele innych.

Dialog motywujący został opracowany w latach 80. XX wieku przez psychologów Williama R. Millera i Stephena Rollnicka, którzy zauważyli, że tradycyjne metody zmiany zachowań, takie jak konfrontacja, argumentacja czy nakłanianie, nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Dialog motywujący jest oparty na założeniu, że zmiana zachowań jest bardziej prawdopodobna, jeśli jednostka jest zmotywowana do samodzielnego podejmowania decyzji i działań, a nie zostaje zmuszana do nich przez innych.

Dialog motywujący opiera się na kilku kluczowych zasadach, takich jak empatia, współpraca, akceptacja, autonomia i aktywne słuchanie. Terapeuta, coach, doradca lub inny profesjonalista stosujący dialog motywujący nie dyktuje rozwiązań, ale stwarza warunki do rozwijania wewnętrznej motywacji jednostki do zmiany. Jest to podejście niedyrektywne, co oznacza, że profesjonalista nie narzuca swoich opinii czy rozwiązań, ale wspiera klienta w odkrywaniu swoich własnych przekonań, wartości, celów i planów działania.

Celem dialogu motywującego jest rozwijanie wewnętrznej motywacji klienta, czyli jego chęci i gotowości do zmiany, poprzez zwiększanie świadomości, odkrywanie sprzeczności, budowanie zaufania i wzmocnienie poczucia własnej efektywności. Dialog motywujący może być stosowany w różnorodnych sytuacjach, takich jak zmiana niezdrowych nawyków, zarządzanie stresem, rozwijanie umiejętności społecznych, poprawa zdrowia i kondycji fizycznej, budowanie kariery czy osiąganie innych osobistych i zawodowych celów.

W skrócie, dialog motywujący to podejście komunikacyjne, które wspiera jednostkę w odkrywaniu i rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany zachowań i osiągania swoich celów, poprzez empatyczną i niedyrektywną interakcję.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Dialog motywujący jest techniką komunikacyjną, która może być stosowana w różnych kontekstach i być pomocna dla różnych grup ludzi.

Osoby, które chcą dokonać zmiany w swoim życiu: Dialog motywujący może być pomocny dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, takie jak zmiana niezdrowych nawyków (np. palenie papierosów, niezdrowe odżywianie), zarządzanie stresem, zwiększenie aktywności fizycznej, poprawa relacji międzyludzkich czy osiągnięcie innych osobistych lub zawodowych celów. Może być stosowany w różnych obszarach życia, takich jak zdrowie, praca, edukacja, relacje, finanse itp.

Osoby, które doświadczają ambiwalencji wobec zmiany: Często osoby, które chcą dokonać zmiany, doświadczają wewnętrznej ambiwalencji - mają mieszane uczucia, wątpliwości i sprzeczne przekonania wobec zmiany. Dialog motywujący może pomóc takim osobom w zrozumieniu swoich wewnętrznych konfliktów, zwiększeniu świadomości własnych przekonań i wartości, oraz wsparciu w procesie podejmowania decyzji.

Osoby, które potrzebują wsparcia i motywacji: Dialog motywujący może być stosowany w przypadku osób, które potrzebują wsparcia i motywacji do podejmowania działań. Może być szczególnie pomocny w przypadku osób, które czują się zdemotywowane, zaniepokojone, zablokowane lub niepewne siebie w kontekście zmiany.

Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do różnych grup zawodowych, które chcą nauczyć się i rozwijać umiejętności w zakresie stosowania tej techniki komunikacyjnej w swojej pracy:

Pracownicy służby zdrowia: Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, psychologów, doradców zdrowotnych i innych pracowników służby zdrowia, którzy chcą stosować tę technikę komunikacyjną w pracy z pacjentami w celu wspierania ich w procesie zmiany zdrowotnych nawyków, takich jak rzucenie palenia, zmiana diety, zwiększenie aktywności fizycznej itp.

Pracownicy socjalni: Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do pracowników socjalnych, doradców społecznych, terapeutów rodzinnych i innych zawodowców pracujących w dziedzinie pomocy społecznej, którzy chcą wykorzystać tę technikę komunikacyjną w swojej pracy z klientami w procesie zmiany zachowań, takich jak radzenie sobie z nałogami, zarządzanie finansami, zmiana wzorców rodzicielskich itp.

Pracownicy edukacji: Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do nauczycieli, pedagogów, doradców szkolnych i innych pracowników edukacji, którzy chcą stosować tę technikę komunikacyjną w pracy z uczniami w celu wspierania ich w osiąganiu akademickich celów, zmiany niepożądanych zachowań, rozwijania motywacji do nauki itp.

Specjaliści ds. uzależnień: Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do terapeutów uzależnień, doradców ds. uzależnień, pracowników ośrodków leczenia uzależnień i innych specjalistów zajmujących się uzależnieniami, którzy chcą stosować tę technikę komunikacyjną w pracy z osobami uzależnionymi w procesie zmiany zachowań, takich jak rezygnacja z używania substancji, rozwijanie zdrowych strategii radzenia sobie, budowanie motywacji do zmiany itp.

Liderzy i menedżerowie: Szkolenie z Dialogu Motywującego może być skierowane do liderów, menedżerów i innych profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem, którzy chcą stosować tę technikę komunikacyjną w swojej pracy z zespołami w celu motywowania pracowników, wspierania ich w rozwoju zawodowym, zarządzania zespołem.

Korzyści z udziału w szkoleniu

Udział w szkoleniu z Dialogu Motywującego może przynieść wiele korzyści zarówno dla uczestników szkolenia, jak i dla ich klientów lub podwładnych. Oto kilka potencjalnych korzyści z udziału w takim szkoleniu:

Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie z Dialogu Motywującego pozwala na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, które mogą być stosowane w różnych sytuacjach zawodowych. Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się skutecznych technik słuchania, zadawania pytań otwartych, odzwierciedlania i wzmocnienia zmiany, co pozwala na efektywną komunikację z klientami lub podwładnymi.

Wspieranie procesu zmiany: Dialog Motywujący jest skuteczną techniką komunikacyjną, która może wspierać proces zmiany u klientów lub podwładnych. Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się, jak efektywnie wspierać innych w procesie zmiany, jak budować motywację do zmiany, jak rozwiązywać ewentualne opory i ambiwalencje, oraz jak budować zaufanie i empatię w relacjach z klientami lub podwładnymi.

Zwiększenie efektywności w pracy zawodowej: Stosowanie Dialogu Motywującego może przyczynić się do zwiększenia efektywności w pracy zawodowej. Dzięki tej technice komunikacyjnej uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się skutecznie wspierać klientów lub podwładnych w osiąganiu celów, zarządzania wyzwaniami, rozwiązywania problemów i podejmowania autonomicznych decyzji.

Poprawa relacji z klientami lub podwładnymi: Dialog Motywujący pozwala na budowanie pozytywnych relacji z klientami lub podwładnymi opartych na empatii, zrozumieniu i szacunku. Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się, jak budować zaufanie, skutecznie komunikować się i tworzyć klimat sprzyjający zmianie, co może przyczynić się do poprawy relacji zawodowych.

Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Stosowanie Dialogu Motywującego w pracy zawodowej może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji zawodowej uczestników szkolenia. Dzięki tej technice komunikacyjnej mogą oni doświadczać większej efektywności w pracy, lepszych relacji z klientami lub podwładnymi, a także większego poczucia spełnienia i satysfakcji z pracy, która ma pozytywny wpływ na ich ogólny dobrostan.

Dialog motywujący jest techniką komunikacyjną, która może być stosowana w różnych kontekstach i być pomocna dla różnych grup ludzi.


Czas i miejsce

Termin w trakcie ustalania z prowadzącym


Inwestycja

550 zł

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową (kawa, herbata, słodki i słony poczęstunek).

Prowadząca

...

Urszula Grodzka


Dyrektor Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii w Warszawie, psycholog, superwizor dialogu motywującego, socjoterapeuta, doradca zawodowy, certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9). Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą trudną, zagrożoną uzależnieniem i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców. Prowadzi szkolenia z Dialogu Motywującego (rekomendacje Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji ETOH).